WEAPONS

Jade Weapons

WEAPON WUXIA NAME
Battleaxe Fu
Club Bian
Dagger Bishou, Tamo
Dart Shuriken
Flail Nunchaku
Glaive Guandao
Greatclub Tetsubo
Greatsword Changdao
Halberd Ji
Handaxe Ono
Javelin Mau
Lance Umayari
Longbow Daikyu
Longsword Jian
Mace Chui
Pike Mao
Quarterstaff Gun
Scimitar Liuyedao
Shortbow Hankyu
Shortsword Shuangdao
Sickle Kama
Spear Qiang
Trident Cha
War Pick Fang

WEAPONS

Romance of the Jade Kingdom Reoryn